projekt: MDDM Úvaly – Šablony II.

Naše škola realizuje projekt: MDDM Úvaly – Šablony II.

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010365 podpořený z výzvy MŠM: 02_18_063 méně rozvinuté regiony.

Projekt je zaměřen na prohloubení vzájemné spolupráce pedagogů MDDM, vylepšení propojení výuky s praxí, rozvoj a získání nových kompetencí v oblasti využívání moderních technologií a vytváření projektů.

Cílem je u všech zapojených aktérů podpořit jejich osobnostní a sociální rozvoj, zlepšit kvalitu výuky s důrazem na individuální charakter, podpora inkluzivního klimatu a zapojení široké veřejnosti v podobě komunitního setkávání.

Všechny tyto podpořené oblasti jsou důležité pro další koncepční rozvoj našeho školského zařízení.

Tento projekt je spolufinancován EU.

Administrativní podpora: MAS Střední Polabí, z.s.

2018

 

jana

Vážení rodiče, děti a příznivci našeho Domečku,

dovoluji si pár vět na začátek roku, který přinesl některé změny. Jak jste nejspíše zaznamenali, naše milá paní ředitelka odešla do důchodu a náš celý kolektiv jí přeje, splnění všech snů, které má a hodně sil na další, které si ještě vymyslí 🙂 . Doufáme, že bude nadále čestným hostem našich akcí, případně přijme roli aktérky některých aktivit pořádaných MDDM pro děti nebo širší veřejnost. Její osobnost, která přinesla Úvalům a Úvalákům skutečně přívětivé a vstřícné místo pro jejich děti, nahrazuji od začátku tohoto roku já, Jana Krejsová. Nadále bych chtěla Domečku, spolu s kolektivem skvělých vedoucích, zachovat jeho společensko-kulturní tvář, dále jej rozšířit směrem sportovním, vědním i technickým a zprostředkovávat více možností pro mezigenerační setkávání. Některé aktivity jsou vize z blízké budoucnosti a jiné budeme moci dětem nabídnout již od září 2018. Každopádně nezapomeňte sledovat naše stránky, plakáty a nově i FB, abyste nepromeškali žádnou z připravovaných aktivit. V letošním roce máme krom velmi významných výročí státních, neuvěřitelné třicetileté výročí MDDM, které budeme slavit s vámi všemi, právě připravovanou akcí.

Pokud budete mít jakékoliv podnětné připomínky, dotazy ohledně kroužků a vašich dětí, můžete přijít za mnou bez předchozí domluvy každé úterý od 16-18h.

Přeji vám všem skutečně šťastný a úspěšný rok 2018 a těším se na osobní setkání.

Jana Krejsová

2017

 

Vážení přátelé, 

k  31.12. 2017 končím ve funkci ředitelky z důvodu odchodu do důchodu. Bylo to úžasných téměř 30 let v “domečku”  a jsem ráda, že jsem je prožila v tak skvělém kolektivu a s tak bezvadnými dětmi a lidmi.

Děkuji  všem rodičům za důvěru, se kterou k nám děti  posílali, dětem za přátelství, za jejich pohled na svět a možnost být u rozvoje jejich talentu, dobrovolným spolupracovníkům za nadšení a pomoc, externím lektorům za skvělé odborné vedení kroužků a mým úžasným kolegyním za přátelství, profesionalitu a velké srdce, bez kterého by nikdy domeček neměl takové výsledky, jaké má. 
Velký dík patří  zřizovali, kolegyním a kolegům z ostatních domečků, kolegům ze školských zařízení i z organizací pracujících s dětmi a pak té spoustě zdánlivě nevýznamných lidí, kteří jsou velmi významní tím, že byli  nablízku s pomocnou rukou, když bylo potřeba.


Za ty roky jsem měla možnost vidět celou řadu dětí, které vyrostly a získávaly úspěchy jak v osobním, tak i v profesním životě.  A také  jsem viděla, jak přátelství navázaná u nás v domečku přetrvávají roky.  Je to krásné a tahle práce měla smysl. 

 Do dalších let přeji  “domečku” ať se mu daří a mým milým kolegyním a kolegům a nové paní ředitelce  jen to nejlepší . Mějte se moc hezky,  přeji vám všem hodně zdraví, štěstí a  ať potkáváte  hodně lidí dobré vůle, zkrátka  ať se vám všem daří.

                                                                              Jana Pospíšilová 

  MAMA-reditelka

 OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2017 

Školní rok 2016/2017 je úspěšně za námi a začínáme rok nový 2017/2018. V září 2017 bylo při zápisu přijato 728 členů zájmových útvarů. Provozní doba MDDM je v rámci pravidelné činnosti  pondělí – pátek  od 8.00 do 20.30 – 21.00 a i v sobotu  od 11.00 -13.00 a v neděli od 18.00 – 20.00 hodin. 
Nejprve něco k prostorám  MDDM, kde byla zájmová činnost v minulém školním roce realizována.  Převážná část zájmového vzdělávání se uskutečnila v budově MDDM čp.372 v ulici V.Nováka v Úvalech, která je ve vlastnictví města, některé taneční aktivity pak v  pronajatých prostorách TJ Sokol,  Mamutu a zdarma v sále Riegrova 65 nebo i na veřejném prostranství. V budově MDDM jsou  kromě pracoven pro děti  také  pracovny  ředitelky  a pedagogických pracovníků , zde se uskutečňovaly i akce pro širokou veřejnost. 

Na základě stále trvajícího problému nedostatku prostor ředitelka MDDM paní Jana Pospíšilová jednala s panem  starostou  Mgr. Boreckým o možnosti navýšení rozpočtu MDDM na pronájem rekonstruovaných prostor po bývalé samoobsluze na náměstí.  Po prohlédnutí sálu vedoucími tanečních kroužků bylo konstatováno, že prostor 14,5 m x 6,5 m je pro soutěžní formace malý, ale na základě brainstormingu na operativní poradě vedoucích oddělení MDDM ohledně možné využitelnosti těchto prostor jsme se rozhodli o ně usilovat a využít je na pořádání různých akcí pro děti a veřejnost po dobu následujících čtyř let. V případě odsouhlasení vedením města nutného navýšení rozpočtu MDDM tak vzniká možnost rozšíření prostor pro činnost MDDM. Zároveň se jedná o velmi strategické místo, kdy děti ze ZŠ a školní družiny by to měly blízko  a navíc činnost MDDM  by oživila prostor náměstí Arnošta z Pardubic.

Město Úvaly – zřizovatel MDDM v roce 2017 přispělo MDDM částkou 250000 Kč. Hospodaření MDDM je vedeno tak, aby se všichni členové ZÚ i zaměstnanci MDDM cítili dobře v příjemném prostředí  a v dobře vybavených pracovnách a měli k dispozici potřebný materiál.
Ve školním roce  2016/2017 byla z prostředků MDDM v říjnu  zrekonstruována kuchyně, zakoupena nová kuchyňská linka v hodnotě 81 146 Kč, na jaře byly z prostředků zřizovatele vykonány tyto práce – nové obklady na chlapeckém WC a  podlaha v pracovně výtvarné výchovy.   Dům dětí zaplatil  novou skříňku a stoly do pracovny VV a také opravu a nátěr sedací soupravy do kuchyně a nové kuchyňské  židle. Dům dětí by v budoucnu potřeboval opravu dlaždic na WC pro lektory,výměnu koberců v kancelářích za plovoucí podlahy a nový nábytek do ředitelny.Je nutná oprava padající omítky z  terasy.

V roce 2017 byly uskutečněny v MDDM tyto kontroly :
Na  základě pověření č.2/2017 ohledně ustanovení paragrafu 28 č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole byla 29.3.12.2017 zřizovatelem provedena pravidelná kontrola hospodaření v příspěvkové organizaci MDDM Úvaly za rok 2016 a nebyly zjištěny žádné nedostatky viz protokol č 1/2017.

16.2.byla v souladu s ustanovením §6 odst.4 písm.o zákona č. 582/1991 Sb. provedena  pracovnicí OSSZ Praha –vých. Janou Svobodovou kontrola za období 1.4.2014 – 31.1.2017. Žádná nápravná opatření nebyla uložena viz Protokol o kontrole č. 243/17/228.

 

                                                                                                 Jana Pospíšilová 

 

2016

 

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2016

Městský dům dětí a mládeže v Úvalech i v  roce 2015/16 plnil funkci střediska volného času pro děti a mládež. Svou činnost vyvíjí v Úvalech .V září 2016 bylo při zápisu, který se konal ve čtvrtek 8.9.2015 od 16.00 do 21.00 hodin  přijato 852 členů zájmových útvarů. Provozní doba MDDM je ve školním roce 2016/17  v rámci pravidelné činnosti i v sobotu a v neděli. Jako v předchozích letech se zájmové vzdělávání dětí a mládeže realizuje ve všech zájmových oblastech formou pravidelných, příležitostných, spontánních aktivit, víkendových a prázdninových akcí, rekreačních činností, táborů, odborných, osvětových a kulturních akcí. Cílem zájmového vzdělávání je naučit účastníky aktivně využívat svůj volný čas, rozvíjet svůj zájem (oblíbenou aktivitu) i talent, získávat nové poznatky, zkušenosti, dovednosti i návyky. Vzhledem k tomu, že kvalitní volnočasové aktivity dětí mají výrazný preventivní význam, klademe důraz na to,aby vedení dětí a mládeže bylo nenásilné,nabízené činnosti pestré a přitažlivé a děti měly možnost prožít si pocit sounáležitosti a seberealizace.   Důležitým prvkem je zvyšování vlastní kvalifikace. MDDM má v současné době kvalifikovaný tým lektorů. V rámci DVPP proběhlo na MDDM Úvaly  ve školním roce 2015/2016 proškolení v oblasti první pomoci a BOZP u 4 stálých zaměstnankyň a 32 externích lektorů vykonávajících dílčí pedagoickou činnost. Třináct pracovníků MDDM  absolvovalo odborná školení týkající se jejich oboru a lze konstatovat, že znalosti ze školení všichni zúročili.
Zrealizované projekty ve školním roce 2015/16  a v 1.pololetí šk.r.2016/17:
Vedoucí tanečního oddělení opět realizovala v prosinci ve školním roce 2015/2016 i 2016/17 projekt taneční soutěže Vánoční cena MDDM Úvaly. Soutěž se konala z prostředků MDDM Úvaly a z vybraného startovného.Opět byla na obou soutěžích hojná účast soutěžících – i z některých DDM a tanečních škol – Kolín, Říčan. Akce se uskutečnila  i  v prosinci 2016, byla opět dána na vědomí široké taneční veřejnosti. Jako každý rok se  tanečníci aktivně zúčastnili  Dne  tance,v  tomto  roce to  bylo formou otevřených dveří veřejnosti.

TO  v  roce 2016 zaznamenalo celou řadu velkých úspěchů včetně získání několika titulů mistrů světa  / Výroční zpráva 2016 podrobně viz. výsledky soutěží /.
Vedoucí   oddělení   estetiky realizovala projekt soutěže dětí a dospělých o nejkrásnější dekoraci do zahrady “Podzimní hrátky ”. “Vánoční čas” a “ Putování s dinosaury” s doprovodným archeologickým výzkumem byly  dvě výstavy výtvarných prací dětí, vánoční výstava ” Na křídlech andělů” studentů i dospělých , instalačně velmi náročné, hojně navštívené. V hudební sekci vznikly nahrávky  hudebních  vystoupení dětí , které lze spatřit na YouTube kanálu MDDMÚvaly. V dramatické sekci bylo zrealizováno divadelní představení dětí  ” O princezně  Ježibabě”.
Vedoucí SVV zrealizovala o podzimních prázdninách příměstský tabor  . Tento typ tábora se osvědčil  i o jarních prázdninách. Dalším úspěchem tohoto oddělení jsou  šachové turnaje pro veřejnost, které vrcholí prosincovou Velkou cenou MDDMÚvaly. Oddělení SVV organizuje pravidelně na jaře v Úvalech v  sokolovně krajský šachový přebor pro mládež.

Vedoucí oddělení pro kulturu a mládež úspěšně zrealizovala celou řadu akcí komorních i akcí pro širokou  veřejnost. Například Úlet, Vánocev lidovém duchu  s úžasnými lektorkami  Klubu  lidové tvorby Praha a celou řadu výtvarných výstav známých úvalských osobností,  Čarodějnice, Den dětí,  III.ročník Talents Stage pro hudebně nadané náctileté apod. Tyto akce  se setkaly s velmi příznivým ohlasem široké veřejnosti.

Město Úvaly-zřizovatel MDDM- v roce 2016 přispělo  částkou 450 000 Kč. Hospodaření MDDM je vedeno tak ,aby se všichni členové ZÚ i zaměstnanci MDDM cítili dobře v příjemném a inspirativním prostředí, v dobře vybavených pracovnách a měli k dispozici potřebný materiál i moderní pomůcky. Byl zpracován projekt na vybavení  MDDM novou audiovizuální technikou a odeslán na MAP. MDDM z loňského hospodářského výsledku  zakoupil novou kuchyňskou linku, elektrickou troubu, digestoř,  varnou desku, kopírku , notebook v celkové hodnotě  118 871 Kč. Celá budova MDDM byla  vymalována, natřeny zárubně dveří , dveře a výstavní praktikábly  celkem za 87 667 Kč.

Na  základě pověření č.5/2015 ohledně ustanovení paragrafu 28 č.320/2001Sb. O finančníkontrole byla 16.12.2015 zřizovatelem provedena pravidelná kontrola hospodaření v příspěvkové organizaci MDDM Úvaly za rok 2014 a nebyly zjištěny žádné nedostatky viz protokol č  4/2015. Jiné kontroly jsme ve školním roce 2015/16 ani v kalendářním roce 2016 neměli. 
 

Rok 216 přinesl celou řadu úspěchů, náš domeček se výborně prezentoval a dělal dobrou vizitku Úvalům nejen v rámci okresu, kraje, celé ČR, ale i v zahraničí. Děkuji kolegyním a kolegům, dětem , rodičům,našemu zřizovateli a těm, co s námi spolupracují a přeji všem klidný život ve zdraví, pohodě a míru.  

                                                                                      Jana Pospíšilová

 

2015

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2015

V září 2015 bylo při zápisu přijato 873 členů zájmových útvarů. Provozní doba MDDM je ve školním roce 2015/16 rozšířena  v rámci pravidelné činnosti i na soboty a neděle. O zápis, který se konal v neděli 20.9. 2015 od 8 – 16 hodin byl ze strany rodičů velký zájem, tato doba a neděle jim naprosto vyhovovaly.Od 5.října 2015 našlo v pravidelné zájmové činnosti uplatnění 873 klientů MDDM v 64 zájmových útvarech, které zastřešovalla jako v letech minulých  4 oddělení – SVV, EV, TO a OMK. Výroční zpráva MDDM  v sekci  O nás vám poskytne více bližších informací .

Město Úvaly – zřizovatel MDDM v roce 2015 přispělo MDDM částkou 410000Kč.Hospodaření MDDM bylo vedeno tak ,aby se všichni členové ZÚ i zaměstnanci MDDM cítili dobře v příjemném, klidném a  inspirativním prostředí, v dobře vybavených pracovnách a měli k dispozici potřebný materiál.
Město Úvaly v roce 2015 mimo rozpočet na provoz MDDM zafinancovalo včervnu 2015 opravy sloupků na balkoně MDDM a položení dlažby mezi altánem a zahradním  domkem provedené stavební firmou Roman Kroutil s.r.o. – to celé v hodnotě 108 458 Kč včetně DPH. Financovalo i  , zábradlí na balkóně a 5  laviček provedený panem Bouzkem v celkové hodnotě 26850Kč.
MDDM zakoupil pomůcky a vybavení od září do prosince 2014 za 39403 Kč a od ledna do června 2015 za 22705 Kč celkem za 62108 Kč za školní rok 2014/2015.
Vzáří 2014 byla na náklady MDDM vymalována celá budova za 43830 Kč a opraveny nátěry oken.lišt za 5550 Kč. Dále byly ušity kostýmy pro naše taneční soutěžní týmy: R1A, R1B ,R2, StreetR2, REC, R3A,R3B, mažoretky Mabely, Džuniorz , R4A, R4B ,ElectricBoogie.

Na základě pověření č.2/2015 ohledně ustanovení paragrafu 28č.320/2001Sb.O finanční kontrole byla 27.5.2015 zřizovatelem provedena pravidelná kontrola hospodaření v příspěvkové organizaci MDDM Úvaly za rok 2013 a nebyly zjištěny žádné nedostatky viz protokol č 1/2015.

 28.5.2015 byla provedena Mgr. Kateřinou Podlenovou zastupující Krajskou hygienickou stanici kontrola podle zákonač. 255/2012Sb.,a §88 zák .258/2000 Sb o ochraně veřejného zdraví a o změněně kterých souvisejících zákonů, veznění pozdějších předpisů. Předmětem kontroly bylo plnění povinnosít stanovených v Zákoně 258 §7odst.1, 2 a Vyhlášce 410/2005 Sb o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí….V rámci sledovaných ukazatelů dle zákona 258 a vyhlášky 410 nebyly zjištěny žádné nedostatky.

                                                                                        Jana Pospíšilová

2014

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2014

 O zápis, který se konal v neděli 14.9. 2014  od 8 –  16 hodin  byl nesmírný zájem. Od 1. října 2014  našlo  v pravidelné zájmové činnosti  uplatnění 920  klientů MDDM  v 71 zájmových  útvarech, které  zastřešují  4 oddělení :  oddělení sportu a všeobecného vzdělávání, oddělení estetiky, které letos přichází s novou nabídkou kroužku čtení SFUMATO, taneční oddělení posílené o nové lektorky a oddělení  pro mládež a kulturu,které zabezpečje akce pro širokou veřejnost. Počet pedagog.  pracovníků se nezměnil  a  stejně tak je stabilní počet pracovníků  provozních.
Od září 2014 proběhlo  na MDDM Úvaly  pod záštitou NIDV mentorkami Alenou Navrátilovou a Janou Pospíšilovou  proškolení 24 externích lektorů vykonávajících dílčí pedagoickou činnost, kterým po splnění testů, ZP a její obhajoby byla  předána osvědčení  a jsou  pro svou práci plně kvalifikováni.

Město  Úvaly  – zřizovatel  MDDM v roce 2014 přispělo MDDM částkou 369 000 Kč. Hospodaření MDDM je vedeno tak, aby se všichni členové ZÚ i  zaměstnanci MDDM  cítili  dobře v příjemném a inspirativním prostředí, v dobře vybavených pracovnách a měli k dispozici potřebný materiál.
V roce 2014 byly rekonstruovány prostory suterénu MDDM – kotelny a keramické dílny kvůli vlhkosti stěn v celkové hodnotě 52 662 Kč,  byla  vymalována celá budova MDDM za 43 830 Kč, opraveny nátěry  oken. lišt  za 5550 Kč a nakoupeno vybavení a pomůcky  za 40 683 Kč.

V roce 2014 jsme měli celou řadu kontrol.

               Inspekce ve školním roce 2013/14 proběhlave dnech 13.-14.března 2014. Inspekční tým vedený Mgr V.Zemkem byl ve složení  Mgr.Šmídová, Ing.Borůvková a RNDr.Smrž. Inspekce neshledala ze strany MDDM závažná  pochybení ani nedostatky. Viz příloha:   Inspekční zprávaj.ČŠIS-614/14-S      

Na základě pověření č.4/2012 ohledně ustanovení  paragrafu 28  č. 320/ 2001  Sb. O finanční kontrole  byla 28.11. 2013 zřizovatelem  provedena pravidelná kontrola  hospodaření  v příspěvkové organizaci MDDM Úvaly a nebyly zjištěny žádné  nedostatky. Protokol č.4/2013

2.12.2013 byla podle §22zákona č.592/1992 Sb. provedena pracovníky VZP periodická kontrola odvodu plateb pojistného za období 4/2009 – 10/2013. Dle zprávy o výsledku kontroly č.KZ3-3305-2013 byl zjištěn přeplatek 311Kč díky přehlášení  L.Hoffmannové k OZP. Tento přeplatek byl ponížen při následující platbě pojistného.

12.5. 2014 byla provedena kontrola periodická OSSZ, sledující plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti  za období 1.5.2012-30.4.2014 a  nebyly zjištěny žádné nedostatky.
Protokol č.724/14/228

Rok 2014 byl pro nás dobrý rok.   Do roku 2015 přeji dětem, rodičům, kolegyním a kolegům i  všem našim příznivcům  jen to dobré.                                          Jana Pospíšilová

2013

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2013

 

Je velmi příjemné slyšet kladnou odezvu na  činnost našeho domečku. A téhle výsady se mi za poslední dobu dostalo hned několikrát. Naprosto úžasní  byli tanečníci, kteří  letos  na mistrovství světa vyhráli, co mohli a skvěle reprezentovali  nejen nás, ale i Úvaly. Pestrá nabídka  MK Ouvaláček  letos přilákala mnoho maminek a dětí, velký boom zaznamenaly hudební kroužky a s potěšením mohu konstatovat, že  děti hrají a zpívají čím dál tím lépe / viz Vánoční koncert v DPS/, naše očekávání  naplňuje Bohemian Choir  Martina Vydry, podařilo se obnovit šachovou tradici v Úvalech a šachové turnaje MDDM mají své stabilní příznivce. Rodiče pro své ratolesti velmi rádi využívají pestré  nabídky  pravidelných  výletů turisťáčku po celé ČR,  akce pro paní a dívky  pořádané  klubem  Babinec jsou charakteristické milou atmosférou a jsou jakýmsi příjemným a užitečným relaxačním počinem,  akce pro širokou veřejnost  jsou hojně navštěvované všemi generacemi …….

Děkuji  mým milým interním i externím spolupracovníkům, kteří  přispěli k takovýmto výsledkům MDDM a do roku 2014 přeji všem i nadále tvůrčí nadšení a radost z téhle velmi záslužné práce. Její význam dokládají i výsledky dnes velmi úspěšných mladých talentů, kteří kdysi začínali právě v našem domečku.
 Všem dětem a lidem dobré vůle přeji  do roku 2014 zdraví,  štěstí, lásku  a hodně radosti.                                                                                                         Jana Pospíšilová

                                                                                                                                            

Městskému domu dětí a mládeže Úvaly je 25 let
Celou zprávu včetně fotodokumentace najdete zde

 

Městský dům dětí a mládeže Úvaly  prochází v r.2013  rokem jubilejním – 25., neboť byl otevřen  29.února  na přechodný rok 1988. Vyjímečnost  tohoto data zřejmě předpověděla i vyjímečnost tohoto zařízení. Z původní vilky, ve které sídlila komunální školka, je dnes vila plná od předškoláků  až po seniory od rána až do večerních hodin téměř po celý týden.

Při vyhotovení statistických údajů k 25. výročí činnosti MDDM  mi  vyšla tato čísla:
počet účastníků pravidelné zájmové činnost za 25 let je 14 839
počet účastníků příležitostné činnosti za 25 let je 144 386
počet účastníků táborů 4201/ není započítán tábor letošní a akce za tento školní rok/.

Statistická tabulka

rok

Počet kroužků

Počet dětí

Počet  pedag
prac.

Počet
exter. prac.

Počet
provoz.
prac.

Počet letních
táborů

Počet
účast
LT

Počet
akcí a soutěží

Počet
účastníků akcí a soutěží

Výše příspěvku zřizovatele
 na provoz

1988

15

251

2

4

1

1

24

4

524

125 000

2002/03

61

676

4

7

1

5

226

71

2754

353 000

2007/08

63

744

4

17

1

7

216

93

8905

300 000

2010/11

74

1042

4

21

4

11

291

92

8798

250 000

2011/12

69

811

4

20

5

13

326

101

9978

200 000

2012/13

64

870

4

22

5

9

 

 

 

300 000

Během své existence prošel MDDM třemi rekonstrukcemi

1/ V roce 1997 se jednalo o  nové rozvody elektřiny, rekonstrukci kuchyně včetně  jejího vybavení, a nové sociální zařízení. Na této rekonstrukci se podílel finančně MÚ a práce řídil vedoucí správy majetku města pan Petr Kočárník.

2/ Rekonstrukce a přestavba MDDM v roce 2002 byla  již zcela finanční záležitostí MDDM. Nejtěžší bylo přesvědčit zastupitele o schopnosti MDDM  splatit úvěr nutný k rekonstrukci. Podařilo se, a tak již nic nebránilo k zahájení stavby. Pan Martínek vytvořil projekt, GE Money Bank poskytla MDDM úvěr ve výši 2 500 000 Kč / město hradilo pouze úrok z jistiny/,
cca 500 000 jsme získali od sponzorů a zbylý milion a půl jsme vydělali.   Nad stavbou dohlížel Ing. Oldřich Nečas. Touto rekonstrukcí v celkové hodnotě  přes 4 500 000 Kč  vznikly nádherné prostory pro děti  a mládež a s rozšířením nabídky volnočasových aktivit rostl zájem ze strany dětí , rodičů i ostatní veřejnosti.
 V roce 2008 byl úvěr z roku 2002 doplacen, a vzhledem k dobrému hospodaření  se MDDM mohl pustit  do dalších úprav svých prostor. Postupně od r. 2002  byl taneční sál vybaven zrcadly, vysokými skříněmi, pracovna keramiky získala novou pec, vznikl MK Ouvaláček s kuličkovým bazénem, vybavena pracovna VV,   upravena zahrada.

3/ Rekonstrukci střechy firmou Krolan v r.2010 hradil MDDM ,  V r. 2011 opravu  sálku, balkónu a fasády na  západní straně budovy firmou Stavitelství Kroutil  hradil zřizovatel – Město Úvaly, fasádu severní části budovy hradil MDDM.

4/ V roce 2012  byl na náklady MDDM zakoupen v Hornbachu dřevěný altán na zahradu, který slouží i jako podium pro  hudební pořady. Podstavec zhotovila firma Stavitelství Kroutil / hrazeno z prostředků MDDM/  a altán natřeli, smontovali a pokryli střechou  šikovní pracovníci VPS.

V další fázi větších úprav a oprav  počítáme s rekonstrukcí plotu – podezdívky i plotových polí, natření laviček a revitalizací zahrady. Vzhledem k provozní době  od 8.00 – 20.00 hodin  při velkému počtu  návštěvníků z řad dětí i dospělých,  je nutné dům neustále  udržovat a každý rok malovat.

A nyní ještě několik nej…

Nejdelší spolupráce- kolektiv stálých zaměstnankyň se téměř nemění.
25 let tu pracuje ředitelka  Jana Pospíšilová, 24 let ved. TO Alena Navrátilová/ Sismilichová/, 24 let vedoucí SVV Olga Procházková, před odchodem do důchodu tu17 let pracovala jako vedoucí estetiky Eva Šimůnková, pak 2 roky Barbora Opelková a nyní je již 5.let vedoucí odd.estetiky Iva Pospíšilová.

Nejrychlejší zápis do kroužků v historii domečku byl v září 2008, zájem rodičů  i  dětí byl největší a vzhledem k naplnění kapacity 800 účastníků kroužků byl poprvé  v historii předčasně ukončen. Tahle skutečnost byla  potěšující, ale zároveň  nesmírně zavazující.

Největší počet zájemců o pravidelnou činnost v současnosti je z řad  tanečníků. Nabídka MDDM se řídí poptávkou a možností kapacity prostor, které jsou k dispozici.

Nejúspěšnější  TS RYTMUS šíří dobré jméno MDDM a Úval již 20 let,

Nejvíce  krásných kostýmů / téměř všechny/ ušila pro své svěřence ved. TO  Alena Navrátilová.

Nejúspěšnější tanečnící v historii MDDM – držitelé medailí ze světových mistrovských      soutěží Ondra  Brusch, Radek Brusch, Jirka Forman, David Procházka, Lukáš Chvátal, Dominik Matulka.

Nejvíce táborů jsme pořádali v r.2012 – bylo jich 13 a zúčastnilo se jich 326 dětí .

Největší zájem a okamžitě vyprodané  jsou příměstské tábory výtvarné a turistické.
Největší počet dětí jezdí na taneční soustředění  – okolo 70 tanečníků.

 Největší námi pořádaný šachový turnaj  IV. TURNAJ ZKKP MLÁDEŽE  REGIONU SD se konal letos 23.3.v sokolovně v Úvalech a zúčastnilo se jej  54 soutěžících do 12 let.

Nejúspěšnější a nejnápaditější výtvarnou výstavou prací dětí  byla Noc a den  v r. 2012.

Největší boom výuky  hry na kytaru byl v září 2012.

Nejúspěšnější divadelní hra v nastudování dětí i dospělých členů dramatického kroužku byla  Nepovedený čert.

Nejúspěšnější  zfilmovaná pohádka v produkci MDDM  byla „ O princezně Bělince a drakovi Bonifácovi „

Nejúspěšnější akcí pro mládež je každoroční festival  Tak trochu úlet.

Nejvíce  dvojčat / troje/ chodí od  r.2011 do MK OUVALÁČEK

Nejzajímavější osobnosti, které  MDDM  navštívily, prezentovaly svá díla  či účinkovaly na kulturních akcích pořádaných MDDM jsou :

spisovatelé a básníci:

Jaroslav Foglar, Dr. Plichta, Ivan Klíma, Jiří Žáček , Jan Kačer , RNDr. Vladislav Mareš, PhDr. Karel Tichý, Zbyňka Šolcová, Yvetta Koděrová

herci :
Radovan Lukavský, Otakar Brousek,  Jan Kačer, Lenka Termerová, Rudolf Kvíz, Marta Hrachovinová , Alfréd Strejček a paní režisérka Hana Kofránková,

výtvarníci :
akademické sochařky  Miloslava Kaňková a Hana Benešová, akademičtí malíři Vladimír Vondráček, Kristián Kodet, Rumen Szadov ,Alena Antonová ,Marie Tefrová, grafici Jaroslav Krejčí  a  Daniel Reynek,  ilustrátorka Ladislava Pechová, malíři Vladimír Tvrdík, PhDr. Stanislav Sedlmajer, Gian Lucca Cornelio, arch. Jana Tilšerová, sochař Jiří Fürst,  Miroslava a Lubomír Krupkovi – umělecká vazba knih

hudebníci:

prof. Katarina Bachmaninová,Eliška Weisová sólistka opery ND, Štěpán Rak, saxofonisté Štěpán Markovič, Saša Bondarev,  hud. skladatelé J.Hlaváč a Jaroslav Dufek , dechovka Jantar ze Švýcarska,  Ing. Oldřich Kovář a jeho Kvarteto seniorů,  Musica Dolce Vita, Divokej Bill

osobnosti kulturního a společenského života:
Ing.arch,profesor Miroslav Masák, paní Jana Seifertová, PhDr Daniela Retková,Petr Pithart,

a mnoho dalších osobností úvalské kulturní  sféry,  za všechny budu  jmenovat ty, kteří se na našich pořadech podíleli pravidelně :
Ing . Vladislav Procházka, Jiří Štork, Ing.Vladimír Kolomý, Aleš Morávek, Mgr. Alena Janurová, Dr.Vítězslav Pokorný, MVDr.Jiří Hlaváček, Ing.Pavel Ryšánek, Radek Navrátil.

Za 25 let své činnosti se stal  “náš domeček ” pro mnohé druhým domovem a jakýmsi  /jak krásně před lety řekl Ing.V.Procházka / ostrůvkem pozitivní deviace. Vyrostla tu spousta talentů, pro mnohé z nich se stal jejich koníček profesí, z mnohých vyrostli lektoři, kteří učí nejen u nás.Mnozí tu našli kamarády, spřízněné duše a užili si tu spoustu pěkných chvil.  Z většiny  dětí, které do domečku chodily, jsou maminy a tátové, kteří
k nám vodí své děti.

A  je radost vidět, jak život běží a vše je tak, jak má být. 

                                                                                     Jana Pospíšilová  16.4.2013

                                                

2012

18. září 2012

Vážení  rodiče, děti a příznivci  MDDM Úvaly,

výuka v zájmových útvarech  začíná od 1.října a zápis do kroužků opět potvrdil zájem
o činnost v MDDM  ze strany rodičů i dětí.  Od 24.9. na našich stránkách zveřejníme případná volná místa.

Připravujeme pro vás celou řadu akcí a některé z nich se budou konat v bývalém azylovém domě ve Smetanově ulici č. 203, ale pouze po dobu, dokud nebude dokončena rekonstrukce tohoto domu . Následně  bude objekt  zcela využíván  Základní uměleckou školou.
Tak hezký podzim, těšíme se na vás v MDDM   a zachovejte nám přízeň. 

                                                                          Jana Pospíšilová

 

11. září 2012

Vážení  rodiče, děti a příznivci  MDDM Úvaly,

s nástupem  školního roku 2012/2013 jsme pro vás spustili nové webové stránky.
Věřím, že rozšíření a technické vylepšení stávajících stránek přispěje k lepší dostupnosti aktualizovaných informací.  

Jana Pospíšilová