2016

 

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2016

Městský dům dětí a mládeže v Úvalech i v  roce 2015/16 plnil funkci střediska volného času pro děti a mládež. Svou činnost vyvíjí v Úvalech .V září 2016 bylo při zápisu, který se konal ve čtvrtek 8.9.2015 od 16.00 do 21.00 hodin  přijato 852 členů zájmových útvarů. Provozní doba MDDM je ve školním roce 2016/17  v rámci pravidelné činnosti i v sobotu a v neděli. Jako v předchozích letech se zájmové vzdělávání dětí a mládeže realizuje ve všech zájmových oblastech formou pravidelných, příležitostných, spontánních aktivit, víkendových a prázdninových akcí, rekreačních činností, táborů, odborných, osvětových a kulturních akcí. Cílem zájmového vzdělávání je naučit účastníky aktivně využívat svůj volný čas, rozvíjet svůj zájem (oblíbenou aktivitu) i talent, získávat nové poznatky, zkušenosti, dovednosti i návyky. Vzhledem k tomu, že kvalitní volnočasové aktivity dětí mají výrazný preventivní význam, klademe důraz na to,aby vedení dětí a mládeže bylo nenásilné,nabízené činnosti pestré a přitažlivé a děti měly možnost prožít si pocit sounáležitosti a seberealizace.   Důležitým prvkem je zvyšování vlastní kvalifikace. MDDM má v současné době kvalifikovaný tým lektorů. V rámci DVPP proběhlo na MDDM Úvaly  ve školním roce 2015/2016 proškolení v oblasti první pomoci a BOZP u 4 stálých zaměstnankyň a 32 externích lektorů vykonávajících dílčí pedagoickou činnost. Třináct pracovníků MDDM  absolvovalo odborná školení týkající se jejich oboru a lze konstatovat, že znalosti ze školení všichni zúročili.
Zrealizované projekty ve školním roce 2015/16  a v 1.pololetí šk.r.2016/17:
Vedoucí tanečního oddělení opět realizovala v prosinci ve školním roce 2015/2016 i 2016/17 projekt taneční soutěže Vánoční cena MDDM Úvaly. Soutěž se konala z prostředků MDDM Úvaly a z vybraného startovného.Opět byla na obou soutěžích hojná účast soutěžících – i z některých DDM a tanečních škol – Kolín, Říčan. Akce se uskutečnila  i  v prosinci 2016, byla opět dána na vědomí široké taneční veřejnosti. Jako každý rok se  tanečníci aktivně zúčastnili  Dne  tance,v  tomto  roce to  bylo formou otevřených dveří veřejnosti.

TO  v  roce 2016 zaznamenalo celou řadu velkých úspěchů včetně získání několika titulů mistrů světa  / Výroční zpráva 2016 podrobně viz. výsledky soutěží /.
Vedoucí   oddělení   estetiky realizovala projekt soutěže dětí a dospělých o nejkrásnější dekoraci do zahrady “Podzimní hrátky ”. “Vánoční čas” a “ Putování s dinosaury” s doprovodným archeologickým výzkumem byly  dvě výstavy výtvarných prací dětí, vánoční výstava ” Na křídlech andělů” studentů i dospělých , instalačně velmi náročné, hojně navštívené. V hudební sekci vznikly nahrávky  hudebních  vystoupení dětí , které lze spatřit na YouTube kanálu MDDMÚvaly. V dramatické sekci bylo zrealizováno divadelní představení dětí  ” O princezně  Ježibabě”.
Vedoucí SVV zrealizovala o podzimních prázdninách příměstský tabor  . Tento typ tábora se osvědčil  i o jarních prázdninách. Dalším úspěchem tohoto oddělení jsou  šachové turnaje pro veřejnost, které vrcholí prosincovou Velkou cenou MDDMÚvaly. Oddělení SVV organizuje pravidelně na jaře v Úvalech v  sokolovně krajský šachový přebor pro mládež.

Vedoucí oddělení pro kulturu a mládež úspěšně zrealizovala celou řadu akcí komorních i akcí pro širokou  veřejnost. Například Úlet, Vánocev lidovém duchu  s úžasnými lektorkami  Klubu  lidové tvorby Praha a celou řadu výtvarných výstav známých úvalských osobností,  Čarodějnice, Den dětí,  III.ročník Talents Stage pro hudebně nadané náctileté apod. Tyto akce  se setkaly s velmi příznivým ohlasem široké veřejnosti.

Město Úvaly-zřizovatel MDDM- v roce 2016 přispělo  částkou 450 000 Kč. Hospodaření MDDM je vedeno tak ,aby se všichni členové ZÚ i zaměstnanci MDDM cítili dobře v příjemném a inspirativním prostředí, v dobře vybavených pracovnách a měli k dispozici potřebný materiál i moderní pomůcky. Byl zpracován projekt na vybavení  MDDM novou audiovizuální technikou a odeslán na MAP. MDDM z loňského hospodářského výsledku  zakoupil novou kuchyňskou linku, elektrickou troubu, digestoř,  varnou desku, kopírku , notebook v celkové hodnotě  118 871 Kč. Celá budova MDDM byla  vymalována, natřeny zárubně dveří , dveře a výstavní praktikábly  celkem za 87 667 Kč.

Na  základě pověření č.5/2015 ohledně ustanovení paragrafu 28 č.320/2001Sb. O finančníkontrole byla 16.12.2015 zřizovatelem provedena pravidelná kontrola hospodaření v příspěvkové organizaci MDDM Úvaly za rok 2014 a nebyly zjištěny žádné nedostatky viz protokol č  4/2015. Jiné kontroly jsme ve školním roce 2015/16 ani v kalendářním roce 2016 neměli. 
 

Rok 216 přinesl celou řadu úspěchů, náš domeček se výborně prezentoval a dělal dobrou vizitku Úvalům nejen v rámci okresu, kraje, celé ČR, ale i v zahraničí. Děkuji kolegyním a kolegům, dětem , rodičům,našemu zřizovateli a těm, co s námi spolupracují a přeji všem klidný život ve zdraví, pohodě a míru.  

                                                                                      Jana Pospíšilová